El nostre Ateneu

/El nostre Ateneu
El nostre Ateneu2018-09-19T11:47:10+00:00

L’Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre obre una nova etapa per repensar l’economia social a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d’Ebre.

El nostre objectiu és enfortir l’economia social, fomentar la creació de noves empreses o la reconversió d’organitzacions ja existents d’acord amb els valors cooperatius, creant també un espai per debatre i reflexionar.

Els Ateneus Cooperatius de Catalunya formem una xarxa distribuïda per tot el territori que actuen com a antenes i altaveus de l’economia social amb l’objectiu d’identificar les necessitats i les oportunitats de l’economia social i cooperativa.

 1. La cooperativa és una empresa de gestió democràtica, on els socis i sòcies participen activament de la presa de decisions. La participació en el projecte col·lectiu incrementa la motivació, la qual cosa acostuma a revertir en més eficàcia i més qualitat en l’activitat.
 2. Les persones sòcies gaudeixen d’un ampli marge de decisió sobre les condicions laborals, l’organització i el funcionament de la cooperativa. Gaudeixen de llibertat per fixar horaris, retribucions, vacances, excedències, règim disciplinari, etc. Aquests aspectes s’acostumen a regular en els Estatuts o en un Reglament de règim intern de la cooperativa, que s’han d’aprovar en els dos casos per una majoria qualificada de l’Assemblea de socis i sòcies.
 3. Les cooperatives són empreses col·lectives en què es comparteixen els riscos i les responsabilitats de la mateixa manera que els excedents, si n’hi ha, en funció del que determinin els Estatuts. A més, són empreses sòlides que permeten complementar les habilitats de tothom i generar sinèrgies que enriqueixen el projecte col·lectiu i afavoreixen la innovació.
 4. L’ingrés d’una persona com a sòcia treballadora o de treball en una cooperativa la converteix en copropietària de l’empresa. Gaudeix d’una relació societària i laboral indefinida i es pot procurar un lloc de treball estable. Les cooperatives destinen part de les reserves a la formació i capacitació de les persones sòcies, fet que millora tant la qualitat de la feina com la gestió de l’empresa.
 5. Les cooperatives tenen un règim fiscal propi: són fiscalment protegides i gaudeixen de diversos avantatges. A més, el Govern de la Generalitat atorga ajuts a aquestes empreses per a la incorporació de persones sòcies, inversions, assessorament, intercooperació i altres iniciatives.
 6. Les cooperatives estan organitzades en federacions que representen llurs interessos, els presten serveis i promouen la intercooperació, generant sinèrgies, compartint experteses, comercialitzant conjuntament, internacionalitzant-se, innovant, etc. El moviment cooperatiu també ha bastit una xarxa d’entitats i productes financers específics.

Les cooperatives es basen en els valors d’auto-ajuda, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. En la tradició dels seus ideòlegs fundadors, les persones que integren les cooperatives creuen en els valors de l’honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social.

 1. Adhesió voluntària i oberta

Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces de fer-ne servir els serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne sòcies, sense cap tipus de discriminació.

 1. Gestió democràtica

Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis, que participen activament en la definició de polítiques i la presa de decisions. Les persones escollides per representar i gestionar les cooperatives en són responsables davant els socis.

 1. Participació econòmica

Els socis contribueixen equitativament al capital de les cooperatives i el gestionen democràticament. Part d’aquest capital és propietat de la cooperativa. Els excedents es destinen al desenvolupament de l’empresa, dels seus socis, de la col·lectivitat i de l’entorn.

 1. Autonomia i independència

Les cooperatives són organitzacions d’autoajuda, autònomes i gestionades pels seus socis. Si estableixen acords amb altres organitzacions, governs inclosos, o bé si aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que permetin mantenir-ne el control democràtic.

 1. Educació, formació i informació

Les cooperatives faciliten la formació dels socis, càrrecs electes i treballadors, per tal que tots puguin contribuir de forma eficaç al desenvolupament de la seva cooperativa. També informen al públic en general sobre la naturalesa i beneficis de la cooperació.

 1. Cooperació entre cooperatives

Les cooperatives poden assolir el seu màxim potencial i enfortir el moviment cooperatiu mitjançant el treball conjunt a través d’estructures locals, nacionals i internacionals.

 1. Interès per la comunitat

Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant polítiques aprovades pels seus socis.