Economia Social

Economia Social2017-03-21T09:23:04+00:00

Valors i principis

Text sobre els Valors i l’Economia Social –principis cooperatius de la Web de la Federació cooperatives treball:

Totes les empreses cooperatives del món comparteixen els mateixos principis i valors, ideats pels pioners de Rochdale i revisats el 1995 per l’Aliança Cooperativa Internacional

Valors

Les cooperatives es basen en els valors d’auto-ajuda, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. En la tradició dels seus ideòlegs fundadors, les persones que integren les cooperatives creuen en els valors de l’honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social.

Principis

1. Adhesió voluntària i oberta

Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces de fer-ne servir els serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne sòcies, sense cap tipus de discriminació.

2. Gestió democràtica

Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis, que participen activament en la definició de polítiques i la presa de decisions. Les persones escollides per representar i gestionar les cooperatives en són responsables davant els socis.

3. Participació econòmica

Els socis contribueixen equitativament al capital de les cooperatives i el gestionen democràticament. Part d’aquest capital és propietat de la cooperativa. Els excedents es destinen al desenvolupament de l’empresa, dels seus socis, de la col·lectivitat i de l’entorn.

4. Autonomia i independència

Les cooperatives són organitzacions d’autoajuda, autònomes i gestionades pels seus socis. Si estableixen acords amb altres organitzacions, governs inclosos, o bé si aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que permetin mantenir-ne el control democràtic.

5. Educació, formació i informació

Les cooperatives faciliten la formació dels socis, càrrecs electes i treballadors, per tal que tots puguin contribuir de forma eficaç al desenvolupament de la seva cooperativa. També informen al públic en general sobre la naturalesa i beneficis de la cooperació.

6. Cooperació entre cooperatives

Les cooperatives poden assolir el seu màxim potencial i enfortir el moviment cooperatiu mitjançant el treball conjunt a través d’estructures locals, nacionals i internacionals.

7. Interès per la comunitat

Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant polítiques aprovades pels seus socis.

Del web Barcelona Activa:

Entenem per Economia Social i Solidària totes aquelles pràctiques econòmiques transformadores que tenen com a tret característic una altra manera de fer economia, tot prioritzant la satisfacció de les necessitats de les persones. Aquestes iniciatives incorporen, també, la perspectiva de gènere i tenen un alt compromís amb la comunitat, la cura del seu impacte en l’entorn i apostem per una gestió democràtica i participativa.